Naravoslovni dan na GFP

12. 9. in 14. 9. 2023 je na Gimnaziji Franceta Prešerna v okviru 2. usposabljanja za profesorje in strokovne sodelavce potekal t.i. »Naravoslovni dan« za dijake 2. letnika splošne gimnazije. Aktivnosti so potekale v kanjonu reke Kokre in Kranjskih podzemnih rovih.

Dijaki so pri predmetu kemija ugotavljali, ali je kopanje v reki Kokri varno s stališča onesnaženosti vode. S hitrimi testi so naredili kemijske analize vode za določene parametre, ki vplivajo na kakovost vode. Nekaj podatkov so poiskali tudi v literaturi.  Naredili so še osnovne kemijske analize zemlje, vzorčene na obrežje reke in razložili razlike med dobljenimi vrednosti prametrov v vodi in zemlji.

Pri biologiji so dijaki raziskovali ekologijo človeške ribice. V kranjskih podzemnih rovih so si vodeno ogledali SOS center Proteus, kjer so se seznanili z biološko kakovostjo vode, varstvom človeške ribice in njeno ogroženostjo. Poudarek je bil na ranljivosti kraške podzemne vode, s katero se oskrbuje kar 75 % Evropejcev. Zaključili so z ugotovitvijo, da si s človeško ribico praktično delimo pitno vodo.

Pri fiziki so dijaki preučevali vodotok Kokre. Merili in risali so profil reke ter izračunali površino

prereza. Določili so povprečno hitrost vodnega toka. Iz izmerjenih količin so izračunali prostorninski in masni pretok Kokre. Izmerili pa so še temperaturo vode. Pri vseh dejavnostih so se zelo izkazali. Svoje  analize, meritve in opazovanja so zapisali v poročila.

Da dijaki niso bili mokri so nam s svojo opremo pomagali Gasilsko društvo Britof in Ribogojnica Vodomec iz Zaloga.

Na dejavnosti so poleg dijakov sodelovali učitelji naravoslovnih predmetov (kemija, biologija, fizika), laborantki in zunanji izvajalci. Potekalo je pravo medpredmetno povezovanje in izmenjava izkušenj v učilnici na prostem.

Pripravila: Andreja Gasser, Gimnazija Franceta Prešerna